Regulamin konkursu „Młody popularyzator” - organizowanego w ramach 18. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

 Regulamin konkursu „Młody popularyzator” - organizowanego w ramach 18. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

§ 1

Zasady konkursu

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Młody popularyzator” - organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM w Olsztynie), ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
 2. Konkurs oceniany będzie w 2 kategoriach:
  I kategoria: prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych;
  II kategoria: prace wykonane przez uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół zawodowych).
 3. Celem konkursu jest nagranie filmu, przedstawiającego prosty eksperyment naukowy, obserwację zjawisk fizycznych, zjawisk przyrodniczych lub inną treść bezpośrednio związaną z nauką, zjawiskami występującymi w naszym otoczeniu, połączone z ich opisem i wyjaśnieniem, opartym na wiedzy naukowej. Film musi być stworzony pod nadzorem osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego). Film powinien trwać nie dłużej niż 3 minuty.
 4. Komisja konkursowa z nadesłanych prac wyłoni 3 zwycięskie w każdej z kategorii. Prace oceniane będą zgodnie z przyjętymi kryteriami (§ 3). Zwycięskie prace wybierane będą większością głosów. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień.
 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu zasady anonimowości. Członkom komisji konkursowej zostaną przedstawione anonimowe projekty.
 6. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają nagrody edukacyjne, przekazane przez Organizatora, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia.
 7. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 8. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do komisji konkursowej. Od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 2

Harmonogram Konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu dnia 8 czerwca 2020 r.
 2. Składanie prac do dnia 11 września 2020 r. (włącznie).
 3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na oficjalnej stronie internetowej www.dninauki.uwm.edu.pl oraz https://www.facebook.com/ODN.UWM/ dnia 18 września 2020 r. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową lub telefonicznie dnia 18 września 2020 r.
 4. Wręczenie nagród nastąpi w dniach 23 – 25 września 2020 r., zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia.

  § 3

Przygotowana praca powinna spełniać następujące kryteria:

 1. Praca konkursowa powinna składać się z filmu o charakterze popularnonaukowym o długości max. 3 min., przedstawiającego prosty eksperyment naukowy, obserwację zjawisk fizycznych, zjawisk przyrodniczych lub inną treść bezpośrednio związaną z nauką, zjawiskami występującymi w naszym otoczeniu, połączone z ich opisem i wyjaśnieniem, opartym na wiedzy naukowej. Praca musi być wykonana wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (rodzica, opiekuna prawnego).
 2. Praca dopuszczona do oceny powinna:
  - posiadać tytuł;
  - cechować się oryginalnością i pomysłowością;
  - cechować się starannością wykonania.

§ 4

Składanie prac

 1. Film, opatrzony tytułem, należy zamieścić na platformie wideo (YouTube lub Facebook)
 2. Zamieszczony film musi być aktywny na platformie wideo co najmniej do momentu ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Po zalogowaniu na oficjalnej stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki www.dninauki.uwm.edu.pl, w zakładce „Konkurs” należy:
  - zamieścić link do filmu;
  - zamieścić podpisany skan (lub zdjęcie) Karty zgłoszeniowej konkursu „Młody popularyzator” (Załącznik nr 1);
  - zamieścić podpisany skan (lub zdjęcie) Oświadczenia dotyczącego wykorzystania wizerunku (Załącznik nr 2);
  - zamieścić podpisany skan (lub zdjęcie) Oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3).
 4. Szczegółowe wytyczne, dotyczące składania prac, będą znajdowały się na stronie www.dninauki.uwm.edu.pl w zakładce „Konkurs” (w trakcie trwania konkursu).

§ 5

Uwagi dodatkowe

 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej opublikowanie na stronie internetowej www.dninauki.uwm.edu.pl oraz https://www.facebook.com/ODN.UWM/.
 3. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na wszelkich polach eksploatacji.
 4. Prace przechodzą na własność organizatora.
 5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 6. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.dninauki.uwm.edu.pl oraz https://www.facebook.com/ODN.UWM/

§ 6

Skład Komisji konkursowej

 1. Przedstawiciel Organizatora 18. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki UWM w Olsztynie,
 2. Przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie
 3. Przedstawiciel Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1. Karta zgłoszeniowa
 2. Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku
 3. Załącznik nr 3. Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.