Kasztanowiec- drzewo, które świeci!

Przedział wiekowy 8-18
Limit miejsc 15
Forma warsztaty

Bioluminescencja to zjawisko świecenia żywych organizmów, będące wynikiem niektórych reakcji chemicznych. Podczas warsztatu dowiemy się więcej o tej niezwykłej właściwości oraz sami będziemy podziwiać ten niesamowity efekt. Warsztat  pozwala na zapo­zna­nie się ze zja­wi­skami prze­miany ener­gii na pozio­mie wręcz mole­ku­lar­nym.

Po zaciem­nie­niu pomiesz­cze­nia i oświe­tle­niu kory  kasz­ta­nowca świa­tłem ultra­fio­le­to­wym można dostrzec, że roz­bły­skuje bar­dzo jasnym świa­tłem o bar­wie nie­bie­skiej.

Będziemy mogli zaobserwować zjawisko flu­o­re­scen­cji. Dzieje się tak, ponie­waż w tkan­kach oma­wia­nej rośliny występują sto­sun­kowo duże ilo­ści pew­nego związku che­micz­nego – esku­liny C15H16O9.

Mecha­nizm obser­wo­wa­nego zja­wi­ska można wyja­śnić na pod­sta­wie prze­mian ener­ge­tycz­nych zacho­dzących w skali mole­ku­lar­nej. Cząsteczka esku­liny w nor­mal­nych warun­kach występuje przez więk­szość czasu w sta­nie pod­sta­wo­wym, o naj­niższej ener­gii. Może ona jed­nak zostać wzbu­dzona przez poch­ło­nięcie pro­mie­nio­wa­nia o okre­ślo­nej dłu­go­ści fali, a więc i o pew­nej ener­gii. W ten spo­sób cząsteczka prze­cho­dzi do stanu wzbu­dzo­nego, tj. o wyższej ener­gii. Różn­ica ener­gii musi ulec wypro­mie­nio­wa­niu w postaci świa­tła widzial­nego.

Lokalizacja Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B, III piętro, sala 307

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00